Nákupní řád, Land Rover e-SHOP obchodní podmínky

e-SHOP Land Rover, náhradní díly Land Rover, příslušenství Land Rover, doplňky Land Rover, servis

Provozovatel e-shopu - prodávající

Sídlo a fakturační adresa

LR Parts s.r.o.
Sídlištní 245/18a
165 00 Praha 6
IČO: 03816249, DIČ: CZ03816249
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 238287

Bankovní spojení:
číslo účtu pro platbu v CZK z ČR 76010440/2010 Fio banka 
číslo účtu pro platbu v EUR z SK 76050880/8330 Fio banka - Slovensko


Prodejna, sklad, korespondenční adresa, kontakty a otevírací doba

Najdete nás zde

Autoservis Stanley
Areál Letov, hala 62
Beranových 65
190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: +420 776 356 011 – technické dotazy, objednávky
Tel.: +420 705 003 001 – fakturace, dotazy ke stavu objednávek a dostupnosti zobží, objednávky
E-mail: info@LR-ESHOP.eu

Otevírací doba:
Po - Pá: 8.30 - 17.30 (osobní odběry dle domluvy i mimo otevírací dobu)


Ochrana osobních údajů

Internetový obchod Land Rover e-SHOP si váží důvěry zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich osobní údaje. Pro realizaci objednávky a následné dodání zboží je nezbytné zadat osobní údaje. Zákazník je o ně požádán při registraci nebo při nákupu bez registrace. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Poskytnuté osobní údaje jsou povaţované za přísně důvěrné a jsou použité pouze pro úspěšné dokončení objednávky, komunikaci se zákazníkem či případné zasílání obchodních sdělení. Provozovatel internetového obchodu Land Rover e-SHOP neposkytuje osobní údaje zákazníků dalším stranám. Nezbytné dílčí údaje jsou poskytované přepravním společnostem pro zajištění přepravy zboží.

Zasílání obchodních sdělení, akčních nabídek a novinek e-mailem probíhá pouze na základě dobrovolného souhlasu zákazníka. Možnost zasílání novinek e-mailem si zákazník volí při registraci. Odběr novinek lze kdykoli zrušit.


Nákupní řád, obchodní podmínky Land Rover e-SHOP

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Land Rover e-SHOP se řídí platnou legislativou a dále tímto Nákupním řádem - Obchodními podmínkami. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.LR-eshop.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je LR Parts s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka, se sídlem Sídlištní 245/18a, 16500 Praha 6, IČ: 03816249. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Pokud máte v jakémkoli bodě našeho Nákupního řádu nejasnosti či pochybnosti, kontaktujte nás. Naším cílem je vyjít zákazníkům maximálně vstříc v zájmu jejich spokojenosti.


2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.

Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, přičemž potvrzením objednávky není informativní email, shrnující zaslanou objednávku. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zaslána e-mailová rekapitulace této objednávky. Přílohou této rekapitulace je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího ve formátu PDF. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.


3. Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu Land Rover e-SHOP je plátcem DPH registrovaným v ČR. Firmám - zákazníkům, kteří jsou plátci DPH v jiných členských státech EU je možné zboží dodat v cenách bez DPH, pokud tuto skutečnost doloží kopií s registrací u příslušného finančního úřadu. Akční ceny jsou platné jen do vyprodání zásob nebo po dobu platnosti akce.


4. Volba měny CZK a EUR

V internetovém obchodě se pouţívají dvě měny: CZK a EUR. Výchozí zobrazovací měnou je CZK. Každá položka zboží obsahuje tlačítko Zobrazit cenu v EUR, kterým je možné měnu změnit. Po kliknutí na toto tlačítko se měna změní u všech položek e-shopu na EUR.

Registrovaný zákazník si volbu měny provede při registraci. Po přihlášení se pak vybraná měna zobrazuje jako výchozí, jak pro nákup zboží, tak i pro jeho zaplacení. Volbu měny v registraci lze kdykoliv změnit dle potřeb zákazníka. Neregistrovaný zákazník je na závěr nákupního procesu vyzván k výběru měny, kterou si bude přát platit.

Platba v EUR je možná při dodání zboží na Slovensko a do dalších zemí platících v EUR. Pro objednávky dodané do České republiky je možná pouze platba v CZK.


5. Objednání zboží

Objednávat můţete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu či elektronických formulářů. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené v e-shopu, v katalozích, prospektech a jiných našich tiskovinách, vycházejí z údajů výrobců a jsou nezávazné. V případě zjištění nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém procesu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky. V jednotlivých, zejména cenově a objemově větších nákupech si prodávající vyhrazuje právo na úhradu finanční zálohy kupujícím a to až do výše 100% prodejní ceny.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany výrobce, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat, nebo od ní jednostranně odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy ýrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


6. Potvrzení objednávky

Pokud zákazník uvede v kontaktních údajích správně svoji e-mailovou adresu je mu do 2 hodin zaslána rekapitulace objednávky. Obvykle běheme 1 pracovního dne je mu na emailovu adresu rovněž zasláno potvrzení objednávky, buď s předpokldádaným termínem odeslání objednávky nebo doplňující informace (např. o dostupnosti zboží, poplatku za zálohu za vratný díl, ceny za nadměrné zboží, apod). V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.


7. Způsoby platby, platební podmínky

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

V případě objednaného zboží, u kterého je požadován starý díl zpět, bude účtována kupujícímu navíc vratná záloha. Záloha bude kupujícímu vrácena hotově nebo převodem na účet nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení zálohovaného dílu na adresu skladu prodávajího, pokud díl nebude poškozen nad míru běžné opotřebovanosti (tedy tak, že nebude starý díl možno zreparovat). Náklady na dopravu hradí kupující. Zboží nezle zasílat na dobírku. Termín, do kdy je díl nutno doručit prodávajícímu zpět je zpravidla 14 dní od doručení / převzetí zboží kupujícím, není-li na faktruře uvedeno jinak. Po uplynutí této doby nemusí prodávající díl akceptovat a zálohu vrátit.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura ". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu info@lr-eshop.eu, případně telefonicky.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem . Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.LReshop.eu (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob , případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb:

Platba na dobírku:
Platba při doručení zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Bezhotovostní platba předem:
Platba na bankovní účet pro platby z České republiky v měně CZK :
Fio banka, číslo účtu: 76010440/2010

Platba na bankovní účet pro platby ze Slovenska v měně EUR :
Fio banka, číslo účtu: 76050880/8330

Platba na bankovní účet pro platby ze zahraničí v měně EUR:
IBAN CZ1220100000000076050880
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX
Fio banka, číslo účtu: 76050880/2010

Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky nebo zálohové faktury. Zboží je expedováno po připsání platby na náš účet.

Platba hotově:
Pro osobní odběr zboží je určená platba hotově.

Zálohová platba:
U objednávek nad 5 000 Kč (200 EUR), nebo kde je to prodávajícím požadováno, je předem splatná záloha v dohodnuté výši 50% až 100% z celkové hodnoty objednávky na základě zálohové faktury, kterou Vám zašleme e-mailem.

Smluvní partneři a velkoodběratelé mají platební podmínky sjednané individuálně!


8. Způsoby odběru a doručení zboží, převzetí zboží, balné, přepravné

Zboţí zasíláme po celé EU. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), která zároveň slouží jako záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Ceny dopravy, moţnosti doručení:

Ceny dopravného jsou uvedené včetně DPH. Výběr způsobu dopravy si volíte v průběhu objednávkového procesu. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Balné:
Pro každou objednávku poskytujeme balné ZDARMA - UŠETŘÍTE!

Nadměrné zásilky:
Standardní maximální váha a rozměry zásilky jsou uvedeny pro jednotlivé způsoby dopravy níže. Ceny dopravy za nadměrné zásilky se stanovují individuálně. V těchto případech je zákazník o ceně dopravného za nadměrnou zásilku informován e-mailem nebo telefonicky. Nadměrné zásilky jsou vždy zasílany pouze přepravní službou.

Doprava zdarma:
Pokud celková hodnota objednaného zboží v jedné objednávce dosáhne hodnoty 3 000 Kč včetně DPH, neúčtujeme základní dopravné (tedy dopravné pro zboží splňující maximální váhy a rozměry) pro objednávky s dodáním v České republice. Doprava je ZDARMA - UŠETŘÍTE!

Osobní odběry

OSOBNÍ ODBĚR výdejní sklad:
Výdejní sklad firmy LR PARTS s.ro., Osobní odběr z výdejního skladu je možný pouze na základě informace našeho pracovníka o aktuální skladové dostupnosti zboží, neboť využíváme více logistických skladů v rámci EU. Termín připravení zboží k osobnímu odběru Vám potvrdíme emailem nebo telefonicky (SMS). Osobní odběr zboží z výdejního skladu je zdarma.

Adresa prodejny a výdejního skladu: Areál Letov, Hala 62, Beranových 65, Praha 9 - Letňany.

Doručení zboží do České republiky

DORUČENÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU:
Smlouvu máme s několika přepravci (DPD, Toptrans, PPL). Výběr přepravní služby vždy provádíme tak, aby byl co nejvhodnější s ohledem na velikost zásilky a místo dodání.

Maximální rozměry jsou 175 cm v jednom rozměru, celkový součet stran max 300 cm. Maximální váha 30kg.

Přepravní služba, platba předem: 90 Kč
Přepravní služba, platba na dobírku: 120 Kč

DORUČENÍ ČESKOU POŠTOU:
Maximální rozměry jsou 120 cm v jednom rozměru, celkový součet stran max 240 cm. Maximální váha je 20kg.
Česká pošta, platba předem: 130 Kč
Česká pošta, platba na dobírku: 160 Kč

DORUČENÍ NA VÝDEJNÍ MÍSTO ULOŽENKA.CZ:
Maximální rozměry jsou 120 cm v jednom rozměru, celkový součet stran max 240 cm. Maximální váha 20kg.
Uloženka, platba předem: 55 Kč
Uloženka, platba na dobírku: 67 Kč

Doručení zboží na Slovensko

DORUČENÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU:
Smlouvu máme s několika přepravci (DPD, Toptrans, PPL). Výběr přepravní služby vždy provádíme tak, aby byl co nejvhodnější s ohledem na velikost zásilky a místo dodání. Maximální rozměry jsou 175 cm v jednom rozměru, celkový součet stran max 300 cm. Maximální váha zboží je 30kg.

Přepravní služba, platba předem: 7,6 EUR
Přepravní služba, platba na dobírku: 9,2 EUR

DORUČENÍ SLOVENSKOU POŠTOU:
Maximální váha zboží je 15kg.
Slovenská pošta, platba předem: 15,99 EUR
Slovenská pošta, platba na dobírku: 17,59 EUR

DORUČENÍ NA VÝDEJNÍ MÍSTO ULOŽENKA.CZ:
Maximální rozměry jsou 175 cm v jednom rozměru, celkový součet stran max 300 cm. Maximální váha zboží je 20kg.

Uloženka, platba předem: 3,80 EUR
Uloženka, platba na dobírku: 4,40 EUR

Doručení zboží do jiné země EU

Cena je stanovena individuálně dle velikosti, váhy a destinaci zásilky. Z technických důvodů není při nákupu cena dopravy aktuální. Správná (aktuální) cena Vám bude sdělena při potvrzení objednávky.


9. Dodací lhůta

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 10 pracovních dnů. Zboží skladem se expeduje většinou ještě týž den v závislosti na čase přijetí a potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem u dodavatelů může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Provozovatel se zavazuje dle aktuálních možností snížit dodací lhůtu na co nejkratší dobu.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svojí objednávku písemnou formou, e-mailem.


10. Vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a to včetně původního obalu. Zboží musí být odeslané nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovny provozovatele e-shopu. Nárok na vrácení peněz se týká pouze ceny výrobku, tj. nevzniká nárok na vrácení přepravného či poštovného. U zboží objednaného od externích dodavatelů na základě objednávky zákazníka (tedy zboží, které obvykle není drženo skladem), bude odečten navíc storno poplatek za vrácení zboží, obvykle ve výši 5-15% prodejní ceny. Zboží vyrobené nebo upravené dle individuální specifikace zákazníka nelze vrátit (např. vybroušené náhradní klíče).

Po doručení zboží bude zákazníkovi nejpozději do 30 dnů vrácená částka odpovídající kupní ceně zboží ponížená o storno poplatky. Způsob převodu - vrácení peněz probíhá na základě vzájemné dohody. Zboží nelze vrátit zasláním na dobírku.


11. Práva z vadného plnění a záruka

Zákazníkům dodáváme zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám a předpisům.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

Záruka se nevztahuje na:

 • Běžné opotřebení.
 • Nesprávné použití výrobku.
 • Nesprávné skladování výrobku.
 • Nesprávnou instalaci / montáž výrobku.

Postup při reklamaci:

Písemně nás o reklamaci informujte (e-mailem). Zboží v originálním obalu osobně předejte, nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu našeho skladu.

K zásilce je nutné připojit následující:

 • Nákupní doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
 • Vaše kontaktní údaje, především doručovací adresu a telefon.
 • Důvod reklamace.
 • Potvrzení o odborné montáži.
 • Číslo VIN vozidla, na kterém byl díl namontovaný.
 • Počet ujetých kilometrů při montáži a při kterých se závada projevila.
 • Datum montáže a datum projevení závady.
 • Podrobný popis jak se závada projevuje.

Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem převzato. Na adrese našeho skladu si můžete po našem avízu vyreklamované zboží vyzvednout. V případě požadavku na zaslání zboží dopravní službou, hradí dopravu zákazník.

Vaší reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží naší firmou.


PDF ke stažení: